Pravidla pro dopravce

Výjimky z pravidel by měly být dohodnuty ve smlouvě nebo rámcové objednávce.

Před jízdou

 1. Dopravce jezdí pouze podle objednávky Dispečinku (přednostně písemné, výjimečně telefonické či SMS z telefonu DHD).
 2. Dopravce nasazuje podle možností vozy s nejnižší cenou, které ještě vyhovují objednávce.
 3. Ve vozidlech jsou Cestujícím k dispozici Pravidla pro Cestující (k rozebrání anebo vylepená na viditelném místě), jež jsou na stránkách Dispečinku. Na požádání je Dispečink dodá vytisknutá.
 4. Každé vozidlo musí být zpředu viditelně označeno logem poptávkové dopravy znak DHD , případně s uvedením oblasti (např. HOŘOVICKO) nebo významných cílů (např. HOŘOVICE / ZDICE - HRO) ve velikosti min. A4 s písmeny velkými min 3,5 cm.
  1. Autobusy jsou označeny druhou podobnou cedulí na pravé straně u dveří.
 5. Dopravce zajistí, aby byl Dispečink s předstihem informován, který řidič jede jakou jízdu a měl na něj kontakt, aby se s ním mohl Dispečink v případě potřeby spojit a hlásit mu změny v objednávce.
 6. Dopravce musí být schopen přijímat objednávky jednotlivých jízd elektronicky (e-mailem nebo stažením z webu) po uzávěrce a upřesnění a doplnění objednávek aspoň telefonicky i těsně před jízdou. Pokud má telefonická změna vliv na účtovanou částku, doporučujeme ohlídat si potvrzení dispečinkem e-mailem.
 7. Kontakty na cestující (obvykle telefonní číslo) jsou Osobní údaje a byly Dispečinkem poskytnuty pouze za účelem jejich dopravy a Dopravce a Řidiči s nimi budou takto zacházet. Objednávky po jízdě vrátí Dispečinku, bezpečně uloží nebo skartují.
 8. Řidič aktualizuje čtečku (připojí k internetu, otevře aplikaci a dá aktualizovat) aby získal nejčerstvější databázi karet cestujících.

Při jízdě

 1. Standardně se zastavuje na zastávkách veřejné dopravy (nebo co nejblíže) s názvem uvedeným v objednávce, pokud taková existuje. V případě nejistoty si Řidič polohu vyhledá na www.mapy.cz anebo kontaktuje Dispečink.
 2. Pokud zjistí Řidič v objednávce odchylku od skutečnosti (název zastávky, kilometrovné nebo čas, který se nedá bezpečně dodržet), informuje o tom bez odkladu dispečink.
  1. Od trasy nebo zastávek v objednávce se lze odchýlit pouze v případě předchozího schválení dispečinkem. Pouze pokud se nelze dispečinku dovolat a je to v zájmu dopravy, může se odchýlit bez schválení, ale musí to dispečinku poté co nejdříve nahlásit. V tom případě se uvede do výkazu k faktuře k příslušné jízdě důvod a rozdíl v ujeté vzdálenosti.
  2. v případě, že nesouhlasí ujeté km s objednávkou, uvede řidič ve výkazu rozdíl a důvod (např. objížďka, změna objednávky, odlišná vzdálenost mezi sousedními zastávkami na objednávce)
 3. Řidič při nástupu vyžaduje od Cestujících předložení píchačky se jménem Cestujícího, případně jiného dokladu s fotografií (občanku, řidičák, pas), aby mohl Cestujícího odškrtnout v objednávce.
 4. Přednost mají předem objednaní cestujícíOstatní jen do volné kapacity vozidla, pokud se prokážou píchačkou a jsou registrováni k dopravě (zelená barva)
 5. Odbavení
  1. Při nástupu řidič odbavuje cestující pokud možno elektronicky přiložením jejich bezkontaktních píchaček na čtečku, na které zkontroluje, jestli je cestující oprávněným uživatelem dopravy (zelená barva).
  2. Cestujícího s funkční kartou ale omezenou dopravou (oranžová barva) na tuto skutečnost upozorní a nemusí ho svézt. Doporučuje se situaci na místě telefonicky konzultovat s Dispečinkem.
  3. Cestující, kteří nemají funkční bezkontaktní kartu odbaví po předložení osobního dokladu elektronicky pod volbou "ručně", kam zapíše požadované údaje (příjmení, os. číslo nebo jméno a podnik). Upozorní cestující, aby si zajistili funkční bezkontaktní kartu např. u Dispečinku.
  4. V případě nefunkčnosti elektronické čtečky Řidič poznačí do objednávky nebo si jinak zapíše pro každou trasu, celkový počet cestujících a kdo nebo z jaké zastávky jeli cestující navíc nebo méně proti objednávce s uvedením všech požadovaných údajů (příjmení, os. číslo nebo jméno a podnik).
  (zrušeno po dobu krizové kovidové situace od 3.3.2021)obrázek píchačka
 6. Řidič sdělí Cestujícímu na požádání všechny údaje, které má o Cestujícím v objednávce: zastávku, čas, přestup, tel.číslo Cestujícího a jméno pro kontrolu.
 7. Pokud nedostačuje kapacita vozidla pro objednaný počet osob a Řidič se nemůže spojit s Di, pak může poslat část cestujících souběžnou veřejnou či poptávkovou linkou a na konci souběhu je vyzvedne (km, navíc vykáže ve více-méně a do pozn. uvede důvod).
 8. Pokud nikdo nečeká, ačkoliv je psán na zastávce, na kterou je zajížďka, informuje o tom řidič neprodleně dispečink SMS zprávou nebo telefonátem na pohotovostní telefon a následně emailem. V opačném případě nemusí být zajížďka dopravci proplacena i když byla řádně objednána.
 9. Na každé zastávce uvedené v objednávce zastaví řidič i v případě, že tam nikdo nečeká (může čekat např. v přístřešku naproti nebo si mohl odskočit nutně za roh.)
 10. Pokud jede náhradní vozidlo, někdo z napsaných na zastávce chybí, přitom tam čekají lidé, otáže se je Řidič (nebo skrz někoho) lidí na zastávce, jestli není někdo onen chybějící (který přehlédl označení "DHD" za sklem vozidla).
 11. Pokud jsou u zastávky v objednávce uvedeny dva časy, pak první je čas příjezdu a druhý odjezdu. Řidič odjíždí z první zastávky trasy s max. 1 minutovým zpožděním.
 12. Řidič může opustit zastávku před časem v objednávce či v pravidlech, pokud o tom ví všichni cestující zapsaní na této zastávce. Toto neplatí při odjezdu od závodu, odkud se jede nejdříve v objednaný časaby neujel někomu neobjednanému a Ce neutíkali z pracoviště kvůli dopravě.
  1. Řidič vozidla do 8 osob obvolá před odjezdem všechny cestující, kteří nenastoupili a mají na sebe kontakt a požádá je, aby si případně dali dopravu do pořádku. Pokud někdo nejezdí opakovaně, může Řidič požádat Dispečink o jeho vyřazení z objednávek.
 13. Jakmile řidič zjistí, že na zastávku přijede s větším než 15min. zpožděním na příjezdu, uvědomí o tom cestující zapsané pro tuto zastávku anebo dispečink. Doporučujeme požádat někoho z cestujících a půjčit mu na to telefon nebo proplatit. Efektivní je poslat SMS na více čísel najednou.
 14. V případě, že dopravce nemůže uskutečnit objednanou obsluhu některé či všech zastávek na trase (např. kvůli poruše, objížďce, kalamitě), je povinen zajistit náhradní dopravu buď:
  1. sám,
  2. u jiného subjektu,
  3. prostřednictvím Dispečinku,
  4. po dohodě s Cestujícím vlastní dopravou cestujícího nebo že
  5. odkáže cestujícího na konkrétní vhodný veřejný spoj.
  Pokud problém mohl Dopravce ovlivnit (vznikl poruchou vozidla, je-li účastníkem nehody nebo chybou řidiče), půjdou náklady na náhradní dopravu k tíži Dopravce.
 15. Řidič počká na přípoje vyjmenované v objednávce, kterými má přijet cestující .
  1. Při návozu tak dlouho, aby do cílové stanice dojel nejvýše s 5ti minutovým zpožděním anebo aby neohrozil stihnutí přípojů dále na trase.
  2. Při rozvozu čeká min. 15 minut.
  3. Během čekání na přípoj může zavolat cestujícímu, jestli v přípoji opravdu je, aby nečekal zbytečně.
  4. Pokud musí odjet dříve, informuje o tom Dispečink anebo Cestujícího.
 16. Řidič přivážející Cestující na spoj s odjezdem do 5ti minut by měl ověřit, že neujel (např. na něj počkat nebo dotazem u dalších cestujících na zastávce apod.). Pokud přípoj ujel a další nejede do 30minut, pak zavolá na Dispečink.
 17. Řidič anebo dispečer dopravce je v době jízdy na příjmu Dispečinku (zvedne mu telefon nebo zareaguje na SMS nebo Řidič na nejbližším vhodném místě zastaví a zavolá zpět nebo použije handsfree).
  1. Každou SMS nebo e-mailovou zprávu od Dispečinku s upřesněním objednávky Řidič či Dopravce potvrdí e-mailem, SMS zprávou nebo prozvoněním.
 18. v případě, že nějaký Cestující ohrožuje bezpečnost dopravy (např. při jízdě nevyžádaným mluvením na řidiče, hlasitými projevy), zdraví nebo majetek, má řidič právo vyloučit ho z dopravy na nejbližší zastávce, případě přerušit jízdu, dokud trvá ohrožující stav. Musí však o tom informovat :
  1. ihned všechny cestující ve vozidle a
  2. co nejdříve Dispečink.
  3. Hlavně při dopravě z akcí: V případě cestujícího, jehož stav (např. vlivem opilosti) vzbuzuje odůvodněnou obavu, že by mohl sobě nebo jiným během jízdy ublížit, případně by kvůli svému stavu mohl dojít k újmě po vyložení v cílové zastávce:
   1. Sveze tohoto Cestujícího, pokud mezi ostatními cestujícími bude někdo další, kdo bude postiženému dělat po celou jízdu doprovod a vystoupí na cílové zastávce postiženého. Řidič si zapíše z dokladu nebo píchačky jméno a příjmení doprovodu.
   2. Pokud doprovod není k dispozici, kontaktuje organizátora akce, pokud je na objednávce uveden a předá mu ho.
   3. Pokud není k dispozici organizátor akce a jedná se o rozvoz z restauračního zařízení, předá postiženého obsluze.
   4. Pokud se jedná o rozvoz z místa mimo bydliště cestujícího a nepodařilo se ho předat obsluze, zavolá státní nebo městskou policii, aby se o dotyčného postarala.
   5. Pokud se jedná o návoz, tedy cestující se nachází v místě svého bydliště, nechá ho na zastávce.
   6. V každém případě informuje dispečink.
 19. Svoz a rozvoz se plánují standardně, pokud na objednávce není uvedeno jinak
  1. na jedno místo v závodě
   1. Kostal Čenkov - před hospodou za vodou
   2. Kostal Zdice - osobní auta: na zastávce nad schody vně areálumikrobusy a autobusy uvnitř areálu vedle zastávky pod schody (proti východu pro zaměstnance)
  2. na jeden čas
   1. příjezd je 17 minut před začátkem směny (směna začíná v 6:10, 14:10, 18:10 nebo 22:10), nejzašší příjezd (v případě problémů) je 2 min. před zač. směny.
   2. odjezd je 10 minut po konci směny
  jen v případech schválených dispečinkem je možné se opakovaně odchýlit od těchto mezí (např. když je třeba stihnout navazující spoj).
 20. V případě obsazených míst k sezení mají přednost v sezení včas objednaní (u řidiče zapsaní) zaměstnanci KOCR, kteří se prokážou píchačkou z obcí vzdálených vzdušnou čarou aspoň 15 km od závodu. V případě, že to neumožňuje kapacita vozidla anebo jim ostatní cestující nechtějí uvolnit místo, pak kontaktuje neprodleně Dispečink.

Po jízdě

 1. Do 2 hodin po jízdě řidiči nahlásí Dispečinku odchylky od objednávky (odbavením, emailem, tel nebo sms).

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic